ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.ซับเปิบ
      ตราสัญลักษณ์ อบต
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
      รายงานการประชุมสภา
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คำร้องทั่วไป
      แบบขอใช้บริการน้ำประปา
      หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุ
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      ระเบียบ พรก.
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ตำบลซับเปิบ
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
   ร้องเรียน-ร้องทุกข์
test   [ 28/9/2553 13:45:26 ]
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ที่ตั้ง ] 
      

 องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
เลขที่ 295 หมู่ที่ 2  ตำบลซับเปิบ  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240

โทร : 08-1962-2816  Email :
info@sabperb.go.th
Copyright 2011.sabperb.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design
โดยคุณ IP : 118.175.210.74    ทำรายการเมื่อ: 20-ตค.-07at 13:37
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
เลขที่ 295 หมู่ที่ 2  ตำบลซับเปิบ  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240

โทร : 08-1962-2816  Email :
info@sabperb.go.th
Copyright 2011.sabperb.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design